KLUBA NOTEIKUMI

“Kiwi fitness” sporta klubu vispārējie noteikumi 

I Vispārīgie noteikumi

 1. „Kiwi fitness“ Sporta klubu vispārējie noteikumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) ir saistoši visām personām, kuras izmanto „Kiwi fitness” sporta klubu (turpmāk Noteikumos - “Sporta klubs”) pakalpojumus. 
 2. Sākt izmantot Sporta klubu pakalpojumus ir atļauts tikai Sporta kluba biedram (turpmāk Noteikumos - “Biedrs”), kurš ir rūpīgi iepazinies ar Noteikumiem un to apstiprinājis ar savu parakstu, kā arī uzrādījis Sporta kluba administratoram savu personas identifikācijas dokumentu ar fotogrāfiju, kas apliecina Biedra identitāti.
 3. Jauniešiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, klubu apmeklēt atļauts tikai pieaugušo pavadībā. Biedri, kuri ir vecāki par 16 gadiem un jaunāki par 18 gadiem, Sporta kluba pakalpojumus var izmantot tikai ar vecāku (aizbildņu) rakstiska veida piekrišanu, kura tiks parakstīta klubā. Parakstot šo piekrišanu, par 18 gadiem jaunākā Biedra vecāki (aizbildņi) apstiprina, ka nepilngadīgā Biedra veselības stāvoklis ļauj viņam izmantot Sporta kluba pakalpojumus, nepilngadīgais Biedrs iepazīsies ar Noteikumiem un apņemsies tos ievērot, tāpat arī šī piekrišana apliecina, ka Sporta klubam un trešajām personām Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies nepilngadīgā Biedra rīcības dēļ, kā arī, ka vecāki (aizbildņi) atbild par nepilngadīgā Biedra uzvedību Sporta klubā un jebkuru nepilngadīgā Biedra veselības traucējumu.
 4. Sporta kluba pakalpojumus Biedrs var izmantot, tikai iegādājoties personīgo mēneša abonementu (turpmāk tekstā - “Abonements”) vai vienas reizes apmeklējumu.
 5. Abonementa derīguma termiņš netiek apturēts ne Biedra slimības, ne arī kādos citos gadījumos.
 6. Biedrs piekrīt, ka viņa personas dati (tai skaitā sensitīvie personas dati) tiks apstrādāti Sporta kluba vajadzībām, lai Biedrs varētu izmantot Sporta kluba pakalpojumus.

 

II Kluba apmeklējumi

 1. Biedrs, kurš iegādājies Abonementu, Sporta klubu var apmeklēt vienu reizi dienā Sporta kluba darba laikā. Apmeklējuma laiks ir neierobežots.
 2. Klubā var ierasties jebkurā laikā. Klubs ir jāatstāj pirms kluba slēgšanas. Klubā var ienākt ne vēlāk kā pusstundu pirms kluba slēgšanas.

 

IV Biedru uzvedības noteikumi un atbildība

 1. Sporta klubā un tā teritorijā Biedriem ir pienākums:
  • Sporta kluba zālē valkāt tikai šīm telpām paredzētu, tīru un kārtīgu sporta apģērbu un sporta apavus;
  • atbildīgi un rūpīgi izmantot Sporta kluba pakalpojumus, mantu un inventāru, veikt visus iespējamos pasākumus, lai, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus, nekaitētu Sporta kluba īpašumam, savai, citu Sporta kluba Biedru, Sporta kluba darbinieku un citu personu veselībai un mantai;
  • nebūt alkohola vai citu apreibinošo psihoaktīvo vielu reibumā (narkotikas, medikamenti, vai citas apreibinošas vai toksiskas vielas). Esot aizdomām par Biedra iespējamo dzērumu vai intoksikāciju, Sporta kluba darbiniekam ir tiesības šādā stāvoklī esošu Biedru neielaist Sporta klubā vai arī izraidīt no sporta kluba.
  • nekavējoties informēt Sporta kluba darbiniekus par savas vai cita Biedra veselības pasliktināšanos vai traumu, kas radusies, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus;
  • fotografēt un filmēt var tikai ar Sporta kluba vadības atļauju.
  • Pirms Sporta kluba aprīkojuma un inventāra izmantošanas iepazīties ar Sporta kluba telpās izvietotajiem vai uz inventāra, vai aprīkojuma norādītajiem iekārtu un inventāra izmantošanas noteikumiem, esot neskaidrībām, nelietot šo aprīkojumu un inventāru, bet sazināties ar atbi­ldīgajiem Sporta kluba darbiniekiem un noskaidrot nepieciešamo informāciju;
  • izmantot Sporta kluba aprīkojumu un inventāru tikai paredzētajam mērķim, aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumos norādīto veidu un kārtību; neizmantot uz laiku sabojājušos aprīkojumu un inventāru, par bojāto aprīkojumu un inventāru informēt Sporta kluba atbildīgos darbi­nieku, kā arī sazināties ar viņiem, ja ir šaubas par aprīkojuma un cita inventāra stāvokli.
  • bezalkoholiskos dzērienus un ūdeni Sporta klubā ienest tikai neplīstošos traukos.
  • netraucēt citām personām izmantot Sporta kluba pakalpojumus. Biedram, kurš pamanījis cita Biedra nepiedienīgu uzvedību, kas traucē per­sonām, vai var apdraudēt citas personas drošību vai veselību, ir jāinformē Sporta kluba atbildīgais darbinieks;
  • Biedriem (vai nepilngadīgo Biedru vecākiem (aizbildņiem)) ir jāatlīdzina visi zaudējumi, kas nodarīti Sporta klubam, tā iekārtām un piederumiem, Sporta kluba darbiniekiem vai trešajām personām, tostarp citiem Biedriem, viņu īpašumam, saskaņā ar Sporta kluba zaudējumu izvērtējuma aktu. Biedram ir pienākums atlīdzināt nodarīto kaitējumu Sporta klubam ne vēlāk kā trīs (3) kalendāro dienu laikā no zaudējumu izvērtēšanas akta iesniegšanas dienas par nodarītajiem zaudējumiem atbildīgajam Biedram, izņemot gadījumus, ja ar Sporta kluba adminis­trācijas piekrišanu noslēgta vienošanās ar Biedru par citu zaudējumu atlīdzināšanas termiņu;

2. Sporta klubā ir aizliegts:

o   trenēties apavos un apģērbos, kuri nav paredzēti Sportam;

o   ienest alkoholiskos dzērienus un ūdeni stikla (plīstošos) traukos;

o   ienest un lietot pārtikas produktus un alkoholiskos dzērienus;

o   izmantot matu žāvētājus ne matu, bet apģērba (čību) žāvēšanai;

o   veikt ādas pīlingu, epilāciju, matu krāsošanu un citas personīgās higiēnas un estētiskās procedūras;

o   mazgāt drēbes

o   zaudējumu atlīdzināšanas termiņu;

3. Sporta klubs nav atbildīgs par Biedru personīgo mantu zaudējumu un / vai bojājumu, ja vien tas nav noticis Sporta kluba vainas dēļ.

 

 

III Biedru veselība

 1. Pirms Sporta kluba pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Biedram ir ieteicams konsultēties ar ārstu un sniegt Sporta kluba darbiniekiem patiesu informāciju par savu fizisko un veselības stāvokli. Negatīvās sekas, kas saistītas ar šī ieteikuma neievērošanu, uzņemas Biedrs.
 2. Sporta klubs sniedz Biedriem iespēju izmantot sniegtos pakalpojumus, bet nevērtē šo pakalpojumu ietekmi un konkrētā Biedra veselību, kā arī negarantē to pozitīvo ietekmi, proti:
  • Sporta klubu sniegtie pakalpojumi, atkarībā no katra Biedra veselības stāvokļa, var negatīvi ietekmēt veselību, tādēļ Biedram ir jāņem vērā savs veselības stāvoklis, jābūt piesardzīgam un uzmanīgam, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus un patstāvīgi izvēloties konkrētos sporta rīkus, aprīkojumu, ar kuru sportot, kā arī fizisko slodzi, atbilstoši individuālām vajadzībām, personīgajām īpašībām un izvēlētās slodzes ietekmi uz organismu.
  • Biedram pirms Sporta kluba pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas ir jāpārliecinās, ka viņa veselības stāvoklis ļauj viņam apmeklēt Sporta klubu un izmantot sniegtos pakalpojumus. Biedrs (vai nepilngadīgo Biedru vecāki (aizbildņi)) ir pilnībā atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sporta kluba pakalpojumu izmantošanai un Biedra sniegto datu par savu veselības stāvokli patiesumu.
  • Sporta kluba pakalpojumi netiek sniegti Biedriem, kuriem ir veselības traucējumi, kas var radīt draudus paša Biedra vai citu personu veselībai un / vai dzīvībai, drošībai, kā arī higiēnas stāvoklim (infekcijas slimības, urīna nesaturēšana, citi veselības traucējumi). Par šādiem veselības traucējumiem Biedram sākotnēji ir pienākums informēt Sporta klubu. Sporta klubam, saņemot informāciju par šādiem Biedra veselības traucē­jumiem no kāda cita Biedra vai citā veidā, ir tiesības neielaist Biedru Sporta klubā vai kluba atsevišķā zonā.
  • Biedrs (vai nepilngadīgo Biedru vecāki (aizbildņi)) uzņemas visu atbildību par savas veselības traucējumiem, kas radušies Sporta klubā. Spor­ta klubs nav atbildīgs par Biedra veselībai un dzīvībai nodarīto materiālo un morālo kaitējumu Sporta kluba sniegto pakalpojumu rezultātā, izņemot, ja kaitējums radies Sporta kluba personāla vainas dēļ.
  • Ja Sporta kluba darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par Biedra veselības stāvokli vai izvēlētajai slodzei neatbilstošu veselības stāvokli, pēc Sporta kluba darbinieka lūguma Biedram treniņš ir jāpārtrauc.

 

IV Papildu noteikumi trenažieru zālē.

 1. Biedrs ir informēts un piekrīt, ka Sporta kluba trenažieru zālē darbosies (sportos) patstāvīgi, pats izvēloties konkrētus sporta trenažierus, iekār­tas un aprīkojumu, kā arī fizisko slodzi atbilstoši savām individuālajām vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz organismu. Sporta kluba personāls trenažieru zālē nav pieejams, Biedra treniņi trenažieru zālē netiek uzraudzīti.

 2. Pirms trenažieru izmantošanas Biedram ir jāiepazīstas ar Sporta klubā izvietotajiem vai uz trenažieriem norādītajiem šī trenažiera lietošanas noteikumiem (par trenažieru izmantošanas kārtību un tā pareizu pielietošanu). Sporta klubs neatbild par zaudējumiem, kas Biedram radušies, neievērojot šo Noteikumu punktu.

 3. Ja trenažieris netiek izmantots, uz tā nevar sēdēt vai kā citādi traucēt to lietot citai personai, kas izmanto Sporta kluba pakalpojumus.

 4. Par trenažieru vai cita trenažieru zāles aprīkojuma bojājumiem Sporta klubs ir nekavējoties jāinformē. Trenažieru zālē ir aizliegts izmantot bojātus trenažierus vai citu zāles aprīkojumu.

 

 1.  Trenažieru zālē ir aizliegts:
  • trenēties apavos/apģērbos, kuri nav paredzēti Sportam.
  • sportot un atrasties Biedriem vai citām personām, kas jaunākas par 16 gadiem bez pieaugušā klātbūtnes.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.