NOTEIKUMI

 noteikumi — ‘’BEIKER FITNESS’’ Sporta Klubā

                                                        

 

Mārupē, 2015. gada  1. marts

‘’BEIKER FITNESS’’ Sporta Klubā, kas atrodas Tukumā, (turpmāk tekstā – BF) kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē BF klientu, darbinieku un apmeklētāju uzvedību BF un tie izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu, mērķtiecīgu un drošu BF apmeklēšanu un BF pakalpojumu saņemšanu.

Kārtības noteikumi ir obligāti visiem BF apmeklētājiem un darbiniekiem. Iegādājoties abonementu vai vienreizējo apmeklējumu tiesību, persona kļūst par BF Klientu, un BF apmeklēšanas tiesības iegādāšana apstiprina, ka Klients iepazinies un piekrīt Noteikumiem, kā arī apņemas tos pildīt.

1. BF ABONEMENTA IEGĀDĀŠANĀS

Tiesības apmeklēt BF un saņemt BF sniedzamos pakalpojumus tiek piešķirtas, iegādājoties BF abonementu (turpmāk tekstā – AB) vairākkārtējiem apmeklējumiem (vienu reizi dienā) vai iegādājoties tiesību uz BF vienreizējo apmeklējumu.

Iegādājoties AB Klientam ir jāaizpilda anketu, kurā viņš norāda t.sk. savus datus AB noformēšanai, kā arī veselības drošības nolūkos var sniegt informāciju par savu veselības stāvokli.

Iegādātais AB ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai un nodot to citām personām aizliegts.

AB vairākkārtējiem apmeklējumiem ir AB karte, kurā ir informācija par Klientu un t.sk. informācija par BF apmeklēšanas laiku. AB derīguma termiņš sākas ar AB pirkšanas dienu, ja nav noteikts citādi. AB, t.sk. vienreizējais apmeklējums ir Klienta caurlaide BF un tas ir jāuzrāda Klientu reģistratūrā. AB derīgs tikai tās paredzētajā termiņā.  Klientam ir pienākums uzrādīt klientu reģistratoram dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu.

BF dāvanu kartes izmantojamas jebkuram BF piedāvātajam pakalpojumam. Dāvanu karte izmantojama līdz tajā norādītajam datumam. Dāvanu karte izmantojama tās vērtības norādītajā apmērā vienreizēji. Atlikums pēc Dāvanu kartes vērtības netiek izmaksāts.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

BF darba laiks:

Pēc pieprasījuma.

Ieeja BF nodarbībā notiek, uzrādot vai iegādājoties AB pie BF trenera. Klientiem ir jāapmeklē nodarbības ievērojot AB iekļauto apmeklējuma laiku. Par apmeklējumu ārpus AB, vai aizmirsts AB karte - ir jāpiemaksā 3.00 Eur par apmeklējumu.

Klientam ir tiesības izmantot BF piedāvātos pakalpojumus, atbilstoši iegādātajam AB.

Klientiem ir pienākums stingri ieverot BF kārtības noteikumus, kā arī pildīt BF reģistratūras darbinieku un treneru rīkojumus.

Gadījumā, ja BF Klients nevar uzrādīt Klienta Karti - abonementu, bet vēlas apmeklēt nodarbības, tad Klientam pirms nodarbībām ir iespēja apmaksāt cenu par nodarbību.

BF telpās drīkst nodarboties tikai speciāli paredzētajā apģērbā un apavos. (trenažieru zālē, aerobikas zālēs un tml.) ir aizliegts atrasties virsdrēbēs un/vai ielu apavos, kā arī nodarboties ar basām kājām un/vai kailiem.

Ja Klients vēlas izmantot papildus pakalpojumus, tad Klientam ir jāsaskaņo.

BF telpās visas iekārtas drīkst izmantot stingri ievērojot lietošanas norādījumus. Izmantotais inventārs pēc nodarbības jānoliek speciāli tam paredzētājā vietā (gan aerobikas, gan trenažieru zālē). Par jebkuru iekārtu bojāšanu jāziņo trenerim un/vai klientu reģistratūrai. Klienti nes materiālu atbildību par BF inventāra bojāšanu. Klientam ir pienākums ievērot sabiedrisko kārtību BF telpās, kā arī būt pieklājīgiem ar citiem klientiem un BF treneriem, personālu. Klientam ir pienākums ievērot personīgo higiēnu un tīrību BF telpās.

Jebkuru ieteikumu vai pretenziju gadījumā Klients ir tiesīgs personīgi vai rakstiski griezties pie BF vadības.

3. KLIENTU MANTU GLABĀŠANA

Uzturoties BF telpās, personiskās mantas un apģērbs jāglabā skapīšos ģērbtuvē. Klients ir personīgi atbildīgs par personīgajām mantām, BF neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām. BF neatbild par atstāto mantu (tai skaitā, maka, somas saturu). Atrasto svešu mantu ir jānodod Klientu reģistratoriem vai trenerim. Informāciju par atstātam mantām var saņemt Klientu reģistratūrā.

4. KLIENTU VESELĪBA

Klientam patstāvīgi jāseko savam veselības stāvoklim.

Pirms nodarbību uzsākšanas Klientam obligāti jākonsultējas ar ārstu, īpaši gadījumos, ja Klientam ir bijušas tai skaitā, bet ne tikai sirds asinsvadu slimības, muguras, locītavu traumas, pēcdzemdību periodā vai citas nopietnas slimības.

Klientam obligāti jāpaziņo trenerim par savu veselības stāvokli.

Nodarbību sākums BF nozīmē Klienta apzinātu apliecinājumu par medicīnisku kontrindikāciju neesamību.

Ja treniņa laikā parādās nepatīkamas sāpes, reibst galva vai diskomforta sajūta, Klientam nekavējoties jāpārtrauc nodarbību un jāgriežas pēc palīdzības pie trenera, vai Klientu reģistratūrā, un nepieciešamības gadījumos nekavējoties ir jālūdz izsaukt kvalificētais medicīniskais personāls.

BF neatbild par Klienta veselības stāvokli.

Traumu un nelaimes gadījumā, kas ir saistītas ar iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu/pārkāpumu, BF administrācija atbildības nenes. Klients uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar uzturēšanos BF, tai skaitā, bet ne tikai nodarbības trenažieru zālē un citās telpās Vecāki vai citi pieaugušie, kuri ierodas BF kopā ar bērniem, uzņemas visu atbildību par savu bērnu drošību un veselības stāvokli. BF administrācija neatbild par Klientu bērnu drošību un veselības stāvokli.

5. BF KATEGORISKI AIZLIEGTS:

lauzt, demontēt un citādi bojāt BF īpašumu, tai skaita, bet ne tikai inventāru, iekārtas, telpas; ienest BF jebkura ieroča veidus; atrasties un nodarboties BF telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī; smēķēt BF telpās; lietot alkohola saturošus dzērienus, narkotiskas vai psihotropa vielas, kā arī aizliegtas medikamentus; skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos BF klientus/apmeklētājus un personālu; ienest BF telpās (zālēs) stikla traukus un pudeles; ienest/ievest mājdzīvniekus; lietot mobilo tālruņu  nodarbības laikā; pievīlēt jebkādas BF (t.sk. skapīša) atslēgas; grupu nodarbību laikā pielietot individuālu horeogrāfiju bez trenera atļaujas; BF telpās skūt kājas, bārdu, atstāt BF telpas higiēnas priekšmetus vai kā citādi pārkāpt higiēnas noteikumus.

6. SANKCIJAS

Gadījumā, ja Klienta vainas dēļ ir bojātas BF iekārtas, tad Klientam ir pienākums atlīdzināt BF iekārtu remontu vai jaunu iekārtu pirkšanas cenu, iemaksājot attiecīgo summu BF kasē vai uz BF norēķinu kontu.

7. BF ADMINISTRĀCIJAS TIESĪBAS

BF administrācija ir tiesīga ārkārtas gadījumos (piem. avārijas, iekārtas (trenažieru) bojāšana, trenera saslimšana u.tml.) vienpusēji izdarīt izmaiņas nodarbību sarakstā un/vai BF un/vai nodarbību darba laikos iepriekš neinformējot par to Klientus. Steidzamajos vai avārijas gadījumos BF administrācija patur sev tiesības slēgt atsevišķas telpas tai skaitā, bet ne tikai remontam, profilaksei. Ja Klients atrodas reibuma stāvoklī BF darbinieki ir tiesīgi neielaist viņu BF telpās un noteikt apreibuma pakāpi.

 

BŪSIM PATEICĪGI SAŅEMT NO JUMS REKOMENDĀCIJAS PAR BF. APKALPOŠANAS UZLABOJUMU UN DARBA PILNVEIDOŠANUPirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.